Boerenexperiment Moderne Spuit- en Wiedtechnologie

Aanpak

Dit project gaat over het demonstreren/kennis overdragen van de werking en resultaten van middelen besparende spuit- en wiedtechnologie. Onderdeel van deze demonstraties zijn experimenten waar gangbare praktijk wordt vergeleken met deze spuit- en wiedtechnologie. Een vergelijkende financiële evaluatie van de genoemde spuit- en wiedtechnologie zal onderdeel uitmaken van de experimenten, zodat de kosten en baten meegenomen kunnen worden in de discussies en andere vormen van kennisdeling. Initiatiefnemers verwachten dat deze technologie geadopteerd zal worden als een vast onderdeel van geïntegreerde duurzame landbouwconcepten in de regio, zoals natuurinclusieve en regeneratieve landbouw, mits de positieve effecten ook in de eigen regio gedemonstreerd worden.

Doel

Doel van dit project is het delen van praktijkkennis en -ervaringen die opgedaan is tijdens de experimentele inzet van Spotsprayer- en Farmdroid-technologie voor verduurzaming van de landbouw in de provincie Groningen. Centraal in dit project staat: een beter saldo door reductie van(chemische) inputs, arbeid besparen, opbrengstverhoging, in combinatie met natuurinclusief en regeneratief telen (integraal werken aan bodemverbetering, natuur-/landschapselementen en biodiversiteit).

Beoogde resultaten

Voorjaar 2025: akkerbouwers in de regio Westerwolde – Veenkoloniën zijn geïnformeerd over de mogelijkheden en kansen van ondersteunende spuit- en wiedtechnologie voor natuurinclusieve landbouw. Eventuele drempels voor adoptie/toepassing zijn sterk verlaagd.

Projectinformatie

Uitvoeringsperiode: 1-2-2024 t/m 1-2-2025

Regio: Westerwolde

Status: Lopend

Contactpersoon: H.J. Luth

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door:
Uitvoeringsregeling boerenexperimenten Regio Deal NIL voor de gebieden Veenkoloniën, Westerwolde, Oldambt 2021/2022