SABE Demonstratiebedrijf Weddermarke

Aanleiding

Met dit project wil Innovatiecentrum Weddermarke zich de aankomende 3 jaren nog sterker te kunnen profileren als demonstratiebedrijf en de opgedane kennis en ervaringen, ook uit het verleden, breder te kunnen verspreiden. Met name op het gebied van fysieke activiteiten is meer dan voldoende ervaring om de aankomende 3 jaren hier mee door te gaan. Gezien de huidige omstandigheden wil Innovatiecentrum Weddermarke zich ook meer gaan richten op online kennisdeling en demonstraties.
Binnen dit project zal worden ingezet bij de organisatie van zowel fysieke als online bijeenkomsten. Het zo breed mogelijk delen van de bestaande en nieuwe kennis staat daarbij centraal.

Aanpak

Hieronder zal kort worden aangegeven aan welke thema’s aandacht zal worden besteed binnen dit project:
1. Emissiereductie stikstof
• Toepassing niet-kerende grondbewerking binnen eigen bedrijf
• Inzet vlinderbloemige gewassen voor vastlegging stikstof
• Inzet van elektrisch beregenen op het eigen bedrijf

2. Reductie gebruik GBM
• Gebruik rijenspuit voor effectief toedienen GBM en reductie GBM
• Inzet veldspuit i.c.m. drift reducerende en middel reducerende technieken
• Inzet mechanische onkruidbestrijding op het bedrijf

3. Emissiereductie broeikasgassen
• Inzet van elektrisch beregenen op het eigen bedrijf
• Toepassing niet kerende grondbewerking binnen het bedrijf

4. Emissiereductie nitraat
• Gebruik rijenspuit voor effectief toedienen GBM en reductie GBM
• Inzet veldspuit i.c.m. drift reducerende en middel reducerende technieken
• Inzet mechanische onkruidbestrijding op het bedrijf
• Toepassen van akkerranden en groenbemesters

5. Vergroten biodiversiteit
• Teelt van vlinderbloemige gewassen binnen bouwplan
• Extensivering van eigen bouwplan door ruilen van gronden
• Minder inzet GBM door inzet rijenspuit, veldspuit en mechanische onkruidbestrijding
• Toepassen van akkerranden en groenbemesters

6. Versterken duurzaam bodembeheer
• Actief bezig om bodemverdichting te verminderen, project Bodem in Beeld
• Extensiever bouwplan met meer vruchtwisseling en minder intensieve aardappelteelt
• Toepassen van akkerranden en groenbemesters

Met alle activiteiten wil Innovatiecentrum Weddermarke anderen laten zien wat er allemaal mogelijk is op een Veenkoloniaal akkerbouwbedrijf.

Projectinformatie

Uitvoeringsperiode: 1-1-2022 t/m 31-12-2024

Regio: Westerwolde/Veenkoloniën

Status: Lopend

Contactpersoon: H.J. Luth

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door:

           

Innovatiedag Wedde 26 mei 2023

Innovatiedag Wedde 26 mei 2023 Op 26 mei wordt de Innovatiedag Wedde weer georganiseerd op het bedrijf van H.J. Luth. Tijdens deze dag zullen er verschillende demonstraties te zien zijn met onderwerpen zoals bodemverdichting, Natuurinclusieve landbouw, water & energie en nieuwe spuittechnieken. Daarnaast is er een soort beurs waar verschillende bedrijven en projecten zich presenteren.…

Demonstratie Bodemverdichting 2022

Demonstratie Bodemverdichting Tijdens deze demonstratie wordt er onder natte en droge omstandigheden gekeken naar de bodemverdichting tijdens de oogst van suikerbieten met banden onder lage en hoge druk. Speciaal voor deze demonstratie zal een deel van het perceel extra vernat worden. Locatie: Kentersweg, Blijham Datum: Donderdag 13 oktober 2022 Tijdstip: 10.00 uur tot 13.00 uur